Warunki korzystania z Witryny internetowej CCK Merck

I. Informacje ogólne

Niniejszą Witrynę internetową prowadzi Merck Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, www.merck.pl, biuro@merckgroup.com, spółka powiązana z Merck KGaA w Darmstadt, Niemcy (zwana dalej również „Merck”, „my”, „nas” lub „nasz”). Więcej informacji na ten temat znajduje się w Informacji prawnej [https://www.merckgroup.com/pl-pl/privacy-statement/privacy-statement.html.]
Dostęp do niniejszej Witryny internetowej i jej zawartości oraz korzystanie z nich podlega poniższym warunkom. Użytkownika, który nie wyraża zgody na te warunki, poprosimy o niekorzystanie z Witryny internetowej.

Niniejsza Witryna internetowa służy ogólnym celom informacyjnym i edukacyjnym, i jest przeznaczona dla użytkowników z Polski. Korzystając z niniejszej Witryny internetowej użytkownik oświadcza, że korzysta z Witryny i z jej zawartości na własne ryzyko.

Treść niniejszej Witryny internetowej adresowana jest to wykwalifikowanego personelu medycznego, korzystającego z niej w bezpośrednim związku z działnością zawodową. Witryna internetowa nie jest przeznaczona dla uzytkowników chcących z niej skorzystać w celach osobistych. Użytkownik Witryny internetowej nie jest zobowiązany do jakichkolwiek innych świadczeń niż podanie swoich danych osobowych w celu rejestracji konta i umożliwienia korzystania z niej.

Witryna internetowa zawiera wyważone i oparte na dowodach informacje. W celu uzyskania pełnej informacji na temat wskazań, przeciwskazań, ostrzeżeń oraz zdarzeń niekorzystnych proszę zapoznać się z lokalnymi, zatwierdzonymi etykietami produktu.

II. Wymagany dostęp do Internetu, opis wymagań technicznych oraz potencjalnych zagrożeń

Korzystanie z Witryny internetowej wymaga posiadania sprawnych technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z Internetem oraz dostęp do umieszczonych w Internecie treści, dostępu do Internetu oraz spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych przez system komputerowy:

a) posiadanie aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek internetowych:

 • Chrome
 • Safari
 • Edge
 • Opera
 • Firefox
 • Samsung Android
 • Instabridge

b) włączona obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL (lub TLS);
c) niektóre funkcje Witryny internetowej mogą również wymagać włączonej obsługi cookies lub JavaScript;
d) w niektórych przypadkach może być wymagane także wykorzystanie protokołu HTTPS.

Techniczny sposób świadczenia usług może ulec zmianie, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa i obowiązki Użytkowników Witryny internetowej ani nie spowoduje pogorszenia jakości świadczonych usług.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem (np. możliwością otrzymywania spamu, narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z piractwem. Merck podejmuje środki zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny internetowej. Niemniej jednak nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zagrożenia i dlatego nie możemy zobowiązać się, że korzystanie z Witryny internetowej będzie wolne od tych zagrożeń ani udzielać żadnych gwarancji w tym zakresie.

III. Warunki dostępu do Witryny internetowej

Informacje udostępniane przez Merck w niniejszej witrynie internetowej są zastrzeżone prawnie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. W celu uzyskania dostępu do naszej Witryny internetowej użytkownik jest zobowiązany zarejestrować konto M-ID i zalogować się.

Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie pól: imię, nazwisko, specjalizacja, obszar zainteresowań medycznych, numer PWZL, numer telefonu, adres e-mail.

Logowanie do konta użytkownika następuje za pomocą formularza elektronicznego, za pomocą loginu (będącego jednocześnie numerem email użytkownika) i hasła ustalonego przez użytkownika w trakcie rejestracji.
Założenie konta, w ramach Witryny internetowej, umożliwia dostęp do kompleksowej edukacji i wiedzy o produktach Merck, dostęp do e-learningów, videocastów, webinarów, szkoleń on-line, materiałów promocyjnych i edukacyjnych, poradników dla pacjenta, a także kampanii świadomościowych skierowanych do pacjentów.

W celu zaprzestania korzystania z ww. usług i likwidacji konta należy zgłosić żądanie usunięcia konta na adres email: DataStewardPL@merckgroup.com.

Niezależnie od powyższego, użytkownik może również usunąć swoje konto przechodząc do zakładki „Moje konto”, a następnie wybierając opcję „Usuń konto”. W związku z charakterem Witryny internetowej i umowy – odstąpienie nie wiąże się z żadnymi kosztami i nie wymaga podania przyczyn odstąpienia.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Witrynie internetowej. Zabronione jest umieszczanie w Witrynie internetowej treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności informacji:

 1. które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastujące, niedozwolone, szkalujące, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, godzące w prywatność innych osób, nawołujące do nienawiści, w tym rasowej lub etnicznej, lub w inny sposób niedopuszczalne,
 2. wobec których użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego,
 3. o których użytkownik wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd,
 4. stanowiących tajemnice handlowe, informacje poufne, zachęty handlowe lub promujących konkurencję.

IV. Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny internetowej należy zgłaszać w wiadomości email na adres cckmerck@merckgroup.com. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, na który należy udzielić odpowiedzi, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od ich otrzymania. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji powiadomimy pocztą elektroniczną na adres wskazany w tym celu przez użytkownika.

V. Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość niniejszej Witryny internetowej opracowaliśmy starannie i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Jednakże, nie udzielamy żadnej gwarancji ani wyraźnej, ani dorozumianej, co do kompletności lub poprawności danych zawartych na tej Witrynie. W szczególności należy pamiętać, że dane, które podajemy, mogą nie być już aktualne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub roszczenia odszkodowawcze wynikające z brakujących lub nieprawidłowych danych.

VI. Uwagi prawne

Niniejszą Witrynę internetową prowadzi spółka Merck. Wszelkie prawa do Witryny internetowej lub wynikające z niej pozostają własnością spółki Merck.

Możemy zmodyfikować niniejszą Witrynę lub ją zamknąć, w całości lub w części, w dowolnym momencie według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności. Spółka Merck nie jest również zobowiązana do aktualizacji zawartości Witryny internetowej.

W razie zmiany ninejszych warunków korzystania z Witryny internetowej lub planowanego zamknięcia Witryny internetowej, użytkownik zostanie o tym poinformowany z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez stosowne ogłoszenie na Witrynie internetowej.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie szczegóły, dokumenty i prezentacje publikowane na naszej stronie internetowej są wyłączną własnością spółki Merck. O ile nie uzyskano pisemnej zgody od spółki Merck (Dział komunikacji firmowej), nie zezwala się na importowanie opublikowanych i chronionych prawem autorskim treści z naszej Witryny internetowej do innych programów lub witryn internetowych ani na wykorzystywanie takich treści w jakikolwiek inny sposób. Wszystkie nazwy produktów, bez względu na to, czy są napisane dużą czcionką lub oznaczone symbolem znaku towarowego, są znakami towarowymi firmy Merck lub jej spółek zależnych, spółek powiązanych, jej licencjodawców lub partnerów w przedsięwzięciach joint venture, chyba że wskazano inaczej.

Zamieszczone na witrynie informacje nie są przeznaczone do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie podlegają warunkom korzystania z Witryn naszych spółek w tych krajach.

VII. Dane osobowe

Spółka Merck przykłada szczególną wagę do zapewnienia ochrony danych osobowych użytkowników. Informacje na temat wykorzystywania danych osobowych znajdują się w Polityce dotyczącej prywatności i plików cookie.

VIII. Zawartość

Niniejsza Witryna internetowa może zawierać ogólne informacje dotyczące schorzeń i leczenia. Informacje te służą wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane lub rozumiane jako substytut porady lekarskiej i nie mogą być wykorzystywane do diagnozowania jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub chorób.

Niniejsza Witryna internetowa może również zawierać linki do witryn internetowych osób trzecich. Takie linki są zamieszczane wyłącznie dla wygody. Nie mamy wpływu na zawartość witryn internetowych osób trzecich i nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń w zakresie dokładności lub ważności takich informacji. Linki nie stanowią również żadnego rodzaju wsparcia ani poparcia dla treści witryn, do których prowadzą. Dostęp do stron połączonych linkami i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

IX. Wpływ na nasze Warunki sprzedaży

O ile nie wskazano/określono inaczej na piśmie, witryna internetowa, jej zawartość, materiały lub szczegóły na niej podane pozostają bez wpływu na Warunki sprzedaży Merck Sp. z o. o..
Data sporządzenia: 27 czerwca 2023 r.

X. Zastrzeżenie

Podczas przeglądania niniejszej Witryny internetowej należy pamiętać, że informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej mają wyłącznie charakter ogólny. Ze względu na postęp i rozwój medycyny, informacje zawarte w niniejszej Witrynie mogą nie zawsze być całkowicie aktualne i z tego powodu informacje te są podawane "takie, jakie są" i "takie, jakie są dostępne".